[EBOOK] Bí Mật DOT COM

Bí Mật DOT COM

MỤC LỤC

Cuốn sách này nói về điều gì (và không nói về điều gì)

Giới thiệu

Phần I: THANG VÀ PHỄU
Bí mật #1: Công thức bí mật
Bí mật #2: Thang giá trị
Bí mật #3: Từ Thang đến Phễu
Bí mật #4: Làm thế nào để tìm Khách hàng trong mơ của bạn
Bí mật #5: 3 loại Traffic

Phần II: PHỄU TRUYỀN THÔNG CỦA BẠN
Bí mật #6: Nhân vật lôi cuốn
Bí mật #7: Trình tự “Phim nhiều kỳ” (Soap Opera)
Bí mật #8: Chuỗi email hàng ngày

Phần III: HỌC THUYẾT PHỄU ĐỂ DẪN DẮT KHÁCH HÀNG ĐẾN BÁN HÀNG
LIÊN TỤC
Bí mật #9: Lần ngược qui trình của Phễu thành công
Bí mật #10: 07 giai đoạn của một Phễu
Bí mật #11: 23 khối xây dựng Phễu
Bí mật #12: Phần bắt đầu (Frontend) so với Phần kết thúc (Backend)
Bí mật #13: “Mồi” tốt nhất

Phần IV: PHỄU VÀ KỊCH BẢN
07 Phễu kinh điển

Phần V: ClickFunnels

==>XEM TIẾP DƯỚI ĐÂY<==

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: